گنجور

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » آغاز کتاب

 

کی رها می کنند خصمانش

که وزد باد بر گریبانش

حمیدالدین بلخی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۴ - سبب نظم کتاب

 

آنچنان کن ز دیو پنهانش

که نبیند مگر سلیمانش

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۵ - دعای پادشاه سعید علاء الدین کرپ ارسلان

 

بحر و بر هردو زیر فرمانش

بری و بحری آفرین خوانش

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۱ - شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران

 

نام خود داغ کرد بر رانش

داد سرهنگی بیابانش

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

بر تن هرکه رفت پیکانش

رخت برداشت از تنش جانش

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵