گنجور

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۶ - در صفت کبر و عجب

 

صورت کبر را سگی دانش

که بدست آشکار و پنهانش

سنایی غزنوی
 
 
۱
۲
۳
۵