گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹

 

پسر هند اگر چه خال منست

دوستی ویم به کاری نیست

ور نوشت او خطی ز بهر رسول

به خطش نیز افتخاری نیست

در مقامی که شیر مردانند

[...]

سنایی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

ملک با تو به اختیاری نیست

در جهان جز تو تاجداری نیست

نظامی
 

کمال‌الدین اسماعیل » غزلیات » شمارهٔ ۲۹

 

دوری از یار اختیاری نیست

لیک ما را ز بخت یاری نیست

چه کنم؟ با ستیزه رویی بخت

چاره الّا که سازگاری نیست

هم ز عشقت بپرس حال دلم

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۶

 

چه کنم چون ز بخت یاری نیست

با منش رای سازگاری نیست

ای دل خسته با فراق توأم

چاره جز صبر و سازگاری نیست

گرچه زاری به عشق تن در ده

[...]

جهان ملک خاتون
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹

 

زین جهان، کش بکس قراری نیست؛

میروی وز تو یادگاری نیست؟!

آذر بیگدلی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳ - نکوهش بیطرفی ایران

 

مرمرا با نبرد کاری نیست

در صف جنگیان شماری نیست

ادیب الممالک
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۵۶ - گفتار هفتم در سیاست و شرط ریاست

 

سخت‌تر زان به دهرکاری نیست

مرد این پهنه هر سواری نیست

ملک‌الشعرا بهار
 
 
sunny dark_mode