گنجور

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

 

اینک این خلعت بگیر و زرّ و سیم

چون بیایی خاص باشی و ندیم»

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۶ - متابعت نصاری وزیر را

 

چون عنایاتت بود با ما مقیم

کی بود بیمی از آن دزد لئیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۵ - مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم

 

کین چه بدبختیست ما را ای کریم

از دل و دین مانده ما بی تو یتیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۶۲ - رجوع به حکایت زید

 

خویش را بین چون همی‌لرزی ز بیم

مر عدم را نیز لرزان دان مقیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱ - سر آغاز

 

بود آدم دیدهٔ نور قدیم

موی در دیده بود کوه عظیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۰ - یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

 

پس کجا زارد کجا نالد لئیم؟

گر تو نپذیری به جز نیک ای کریم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۰ - یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن

 

دور تست ایرا که موسی کلیم

آرزو می‌برد زین دورت مقیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس

 

حرف حکمت بر زبان نا‌حکیم

حله‌های عاریت دان ای سلیم

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۸ - تتمهٔ قصهٔ مفلس

 

بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم‌؟!

وا طلب اصلی که تابد او مقیم

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode