گنجور

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۶ - ***

 

گر چو حاتم کو اصم بدعالمی

ور ابوسهلی و در دین مکرمی

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۹ - درضمانت بهشت مر کاتب کتاب را و اسرار او فرماید

 

تو ز نسل آدمی ای آدمی

از معانی نیست در ذاتت کمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۱ - فی التوحید باری عز اسمه

 

گر بدین دریا درآئی یک دمی

حیرت جانسوز بینی عالمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

گر کنندم ذره ذره عالمی

کی شوم غایب ز درگاهت دمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

دیده ام آب حیاتت عالمی

می بمیرم ز آرزوی شبنمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۵ - فی معراج النبی صلی الله علیه و اله و سلم

 

چون برفتی از جهان وز جان همی

قربت جان و جهان یابی دمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۶ - فی الحكایة و التمثیل

 

تا ز دریای شفاعت یک دمی

بر لب خشگم چکانی شبنمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۱ - فی الحكایة و التمثیل

 

نیست از شرع نبی هاشمی

دورتر از فلسفی یک آدمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » آغاز کتاب » بخش ۳۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

نه قرینی نه یکی نه همدمی

نه رفیقی نه کسی نه محرمی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش اول » بخش ۱ - المقالة الاولی

 

تو زننگ خویش نندیشی دمی

بر تهور نام او گوئی همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش اول » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

از زفانش البته هرگز یکدمی

نامدی بیرون به جز لیلی همی

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوم » بخش ۱ - المقالة الثانیه

 

چون در اول صبح صوری دردمی

دیگر از عالم نیاید عالمی

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۱۲
sunny dark_mode