گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » خصومت دو مرقع پوش

 

گر به سر راه عشقی مبتلا

برفکن برگستوانی از بلا

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » سخن دیوانه‌ای دربارهٔ عالم

 

وانک او بی پر بود، در صد بلا

در میان حقه ماند مبتلا

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۵ - در نصیحت بترغیب دین و آئین نبی، و ترک دنیا و میل بعقبی

 

چون بیابی سرّ او را بر ملا

خود بمیری در میان این بلا

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش بیست و یکم » بخش ۱۱ - الحكایة و التمثیل

 

ور ز اهل دوزخست این مبتلا

آنچه او را هست در پیش از بلا

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و نهم » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

دوستم داری چنین گفتا که لا

میکشم بر پشتی آن لا بلا

عطار نیشابوری
 

عطار » پندنامه » بخش ۲۱ - در بیان عاقبت اندیشی

 

ور بحرص و آز گردی مبتلا

با تو روی آرد ز هر سو صد بلا

عطار نیشابوری
 

عطار » پندنامه » بخش ۴۴ - در بیان آنکه خواری آورد

 

با زن و کودک مکن بازی هلا

تا نگردی خوار و زار و مبتلا

عطار نیشابوری
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۷ - در علامتهای اهل جنت

 

شکر در نعما و صبر اندر بلا

می‌دهد آیینهٔ دل را جلا

عطار نیشابوری
 

عطار » پندنامه » بخش ۷۰ - در بیان صبر

 

روی خود گر ترش سازی از بلا

خویش را از صابران مشمار هلا

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۹ - حكایت

 

چند در پندار مانی مبتلا

چندخواهی بود در عین بلا

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۰ - اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس

 

هر چه در پستیست آمد از علا

چشم را سوی بلندی نه هلا

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۷۵ - تتمهٔ اقرار ابلیس به معاویه مکر خود را

 

رو مگس می‌گیر تا توانی هلا

سوی دوغی زن مگسها را صلا

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۲ - دعوی طاوسی کردن آن شغال کی در خم صباغ افتاده بود

 

بانگ طاووسان کنی گفتا که لا

پس نه‌ای طاووس خواجه بوالعلا

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۰۲ - دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی

 

هین بجو این قوم را ای مبتلا

هین غنیمت دارشان پیش از بلا

جلال الدین محمد مولوی
 
 
۱
۲
۳
۴