گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و ششم » بخش ۱۲ - الحكایة و التمثیل

 

ور ترا علمست و با آن کار نیست

از تو تا ابلیس ره بسیار نیست

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

عیب این شعرست و این اشعار نیست

شعر را در چشم کس مقدار نیست

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۶۲ - در بیان سخاوت

 

اسخیا را با جهنم کار نیست

جای ممسک جز میان نار نیست

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹ - فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

 

تو مگو ما را بدان شه بار نیست

با کریمان کارها دشوار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۲۹ - اعتراض مریدان در خلوت وزیر

 

جمله گفتند ای وزیر انکار نیست

گفت ما چون گفتن اغیار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۳۰ - نومید کردن وزیر مریدان را از رفض خلوت

 

بعد ازین دستوریِ گفتار نیست

بعد ازین با گفت و گویم کار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۹۲ - رجوع به حکایت خواجهٔ تاجر

 

آنک او شاهست او بی کار نیست

ناله از وی طرفه کو بیمار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۹۶ - بقیهٔ قصهٔ ابراهیم ادهم بر لب آن دریا

 

می‌گوند اینجایگه کفتار نیست

از برون جویید کاندر غار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۴۱ - جواب موسی فرعون را

 

گر تو چیری و مرا خود یار نیست

بنده فرمانم بدانم کار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۳۶ - باز جواب انبیا علیهم السلام ایشان را

 

غیر حق جان نبی را یار نیست

با قبول و رد خلقش کار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱ - تمامت کتاب الموطد الکریم

 

عشق را با پنج و با شش کار نیست

مقصد او جز که جذب یار نیست

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۶۳ - مثل

 

آن موالید از زه این چار نیست

لاجرم منظور این ابصار نیست

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴
۶