گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۰

 

ابشروا یا قوم هذا فتح باب

قد نجوتم من شتاب الاغتراب

افرحوا قد جاء میقات الرضا

من حبیب عنده‌ام الکتاب

قال لا تأسوا علی ما فاتکم

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۷ - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

 

خار در پا شد چنین دشواریاب

خار در دل چون بود؟ وادِه جواب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب

او شناسد آب خوش از شوره آب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۱ - حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان

 

آن شراب حق ختامش مشک ناب

باده را ختمش بود گند و عذاب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۷ - قصهٔ دیدن خلیفه لیلی را

 

رو ز سایه آفتابی را بیاب

دامن شه شمس تبریزی بتاب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۳۶ - حکایت پادشاه جهود دیگر کی در هلاک دین عیسی سعی نمود

 

نیکوان را هست میراث از خوشاب

آن چه میراثست اورثنا الکتاب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۱ - تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش

 

چون قلم از باد بد دفتر ز آب

هرچه بنویسی فنا گردد شتاب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۲ - هم در بیان مکر خرگوش

 

صورت ما اندرین بحر عذاب

می‌دود چون کاسه‌ها بر روی آب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۸ - جواب گفتن هدهد طعنهٔ زاغ را

 

چون قضا آید شود دانش بخواب

مه سیه گردد بگیرد آفتاب

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۷۲ - نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را

 

چونک در چه بنگریدند اندر آب

اندر آب از شیر و او در تافت تاب

جلال الدین محمد مولوی
 
 
۱
۲
۳
۱۷