گنجور

 
سعدی شیرازی
 

ذکر وفات امیرفخرالدین ابی‌بکر طاب ثراه: وجود عاریتی دل درو نشاید بست

در مرثیهٔ عز الدین احمد بن یوسف: دردی به دل رسید که آرام جان برفت

در مرثیهٔ اتابک ابوبکر بن سعد زنگی: به اتفاق دگر دل به کس نباید داد

در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر: به هیچ باغ نبود آن درخت مانندش

در مرثیهٔ ابوبکر سعد بن زنگی: دل شکسته که مرهم نهد دگربارش؟

در زوال خلافت بنی‌عباس: آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین

ترجیع بند در مرثیهٔ سعد بن ابوبکر: غریبان را دل از بهر تو خونست