گنجور

 
رفیق اصفهانی

نکویان را وفا آئین پسندند

وفا کن کز نکویان این پسندند

ز من طاقت ز تو تمکین پسندند

ز عاشق آن ز معشوق این پسندند

جفا کم کن که نه خوب است خوبان

جفا بر عاشقان چندین پسندند

پسندی گر تو جور و کین عجب نیست

نکویان آن و خوبان این پسندند

به خون آغشته کن خاکم که در حشر

شهیدان را به این آئین پسندند

به خونم دست رنگین کن که عشاق

بخون دست بتان رنگین پسندند

بچین گر بگذری لعبت پسندان

عجب گر لعبتان چین پسندند

رفیق افغان از این نامهربانان

که نپسندند مهر و کین پسندند