گنجور

ابوسعید ابوالخیر

نقل قول‌ها و شعرهای مرتبط ابوسعید ابوالخیر

موارد منتسب به شاعران دیگر
 1. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۳ :: خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۳: چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست - چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست

  خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹: چون نیست ز هرچه هست جز باد به دست - چون هست به هرچه هست نقصان و شکست

 2. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۳ :: خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۶

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۳: چون نیست ز هر چه هست جز باد بدست - چون هست ز هر چه نیست نقصان و شکست

  خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » هیچ است [۱۰۷-۱۰۱] » رباعی ۱۰۶: چون نیست زِ هرچه هست جُز باد به دست، - چون هست زِ هرچه هست نُقصان و شکست،

 3. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۵ :: خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۵: دوزخ شرری ز رنج بیهودهٔ ماست - فردوس دمی ز وقت آسودهٔ ماست

  خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۴۲: دوزخ شَرَری ز رنجِ بیهودهٔ ماست. - فردوس دمی زِ وقتِ آسودهٔ ماست.

 4. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۳۱ :: خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۰

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۳۳۱: لذات جهان چشیده باشی همه عمر - با یار خود آرمیده باشی همه عمر

  خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » درد زندگی [۲۵-۱۶] » رباعی ۲۰: * با یار چو آرمیده باشی همه عمر، - لذاتِ جهان چشیده باشی همه عمر،

 5. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۷۵ :: مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۴

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۴۷۵: سرمایهٔ غم ز دست آسان ندهم - دل بر نکنم زدوست تا جان ندهم

  مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۳۴: من درد ترا ز دست آسان ندهم - دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

 6. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۵۵ :: خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۵۵۵: اسرار ازل را نه تو دانی و نه من - وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

  خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۷: اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من، - وین حرفِ معمّا نه تو خوانی و نه من؛

 7. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۲۹ :: میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۳۲۲

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۲۹: من کیستم از خویش به تنگ آمده‌ای - دیوانهٔ با خرد به جنگ آمده‌ای

  میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۳۲۲: من کیستم از خویش به تنگ آمده ای - دیوانه با خرد به جنگ آمده ای

 8. ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۵۰ :: خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴

  ابوسعید ابوالخیر » رباعیات نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » رباعی شمارهٔ ۶۵۰: هنگام سپیده دم خروس سحری - دانی که چرا همی کند نوحه گری

  خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۱۴: هنگام سپیده‌دم خروس سحری، - دانی که چرا همی‌کند نوحه‌گری؟

 9. ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۲۵ :: رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹

  ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۲۵: از دوست به هر چیز چرا بایدت آزرد - کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد

  رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۹: از دوست بهر چیز چرا بایدت آزرد؟ - کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد

 10. ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۲۵ :: ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۲۵

  ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۲۵: از دوست به هر چیز چرا بایدت آزرد - کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد

  ابوسعید ابوالخیر » ابیات پراکندهٔ نقل شده از ابوسعید از دیگر شاعران » تکه ۲۵: از دوست به هر چیز چرا بایدت آزرد - کین عیش چنین باشد گه شادی و گه درد


نقل قول‌های دیگر

sunny dark_mode