گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

سرمایهٔ غم ز دست آسان ندهم

دل بر نکنم زدوست تا جان ندهم

از دوست که یادگار دردی دارم

آن درد به صد هزار درمان ندهم