گنجور

 
ابوسعید ابوالخیر

از سادگی و سلیمی و مسکینی

وز سرکشی و تکبّر و خودبینی

بر آتش اگر نشانیَم بنشینم

بر دیده اگر نشانمت ننشینی

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode