گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ابوعلی حسن بن احمد عثمانی

بخش ۱ - باب دوم در ذکر مشایخ این طریقه و آنچه از سیرة و قول ایشان دلیل کند بر تعظیم شریعت: بدانید رَحِمَکُمُ اللّه که مسلمانان پس از رسول ...

بخش ۲ - ابراهیم بن ادهم: و از ایشان بود ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن منصور ...

بخش ۳ - ذاالنون المصری: و از ایشان بود ابوالفیض ذاالنون المصری نام او ...

بخش ۴ - ابوعلی الفُضَیْل بن عِیاض: و از ایشان بود ابوعلی الفُضَیْل بن عِیاض و ...

بخش ۵ - ابومحفوظ معروف بن فیروز الکرخی: و از این طائفه بود ابومحفوظ معروف بن فیروز الکرخی ...

بخش ۶ - ابوالحسن سَریّ بن المُغَلَّس السَقَطی: و از ایشان بود ابوالحسن سَریّ بن المُغَلَّس ...

بخش ۷ - ابونصربشربن الحارث الحافی: و از ایشان بود ابونصربشربن الحارث الحافی باصل از ...

بخش ۸ - ابوعبداللّه الحارث بن اسدالمحاسبی: و از ایشان بود ابوعبداللّه الحارث بن اسدالمحاسبی ...

بخش ۹ - ابوسلیمان داودبن نصیرالطائی: و از ایشان بود ابوسلیمان داودبن نصیرالطائی حال او ...

بخش ۱۰ - ابوعلی شقیق بن ابراهیم البلخی: و از ایشان بود ابوعلی شقیق بن ابراهیم البلخی از ...

بخش ۱۱ - ابویزید طیفوربن عیسی البسطامی: و ازین طایفه بود ابویزید طیفوربن عیسی البسطامی و ...

بخش ۱۲ - ابومحمّدسهل بن عبداللّه التُسْتَری: و از این طایفه بود ابومحمّدسهل بن عبداللّه ...

بخش ۱۳ - ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیّة الدارانی: و از ایشان بود ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطیّة ...

بخش ۱۴ - ابوعبدالرّحمن حاتم بن عنوان: و ازین طائفه بود ابوعبدالرّحمن حاتم بن عنوان و ...

بخش ۱۵ - ابوزکریّا یحیی بن معاذالرّازی الواعظ: و از ایشان بود ابوزکریّا یحیی بن معاذالرّازی ...

بخش ۱۶ - ابوحامد احمدبن خضرویه البلخی: و ازین طایفه بود ابوحامد احمدبن خضرویه البلخی از ...

بخش ۱۷ - ابوالحسن احمدبن احمدبن ابی الحواری: و از این طایفه بود ابوالحسن احمدبن احمدبن ابی ...

بخش ۱۸ - ابوحفص عمر بن سلم الحدّاد: و از این طایفه بود ابوحفص عمر بن سلم الحدّاد از ...

بخش ۱۹ - ابوتراب عسکر بن الحُصَیْن النَّخشبی: و از ایشان بود ابوتراب عسکربن الحُصَیْن النَّخشبی ...

بخش ۲۰ - ابومحمد عبداللّه بن خُبَیْق: و از این طایفه بود ابومحمدعبداللّه بن خُبَیْق ...

بخش ۲۱ - ابوعلی احمد بن عاصم الاَنْطاکی: و از ایشان بود ابوعلی احمدبن عاصم الاَنْطاکی از ...

بخش ۲۲ - ابوسری منصور بن عمّار: و ازین طایفه بود ابوسری منصوربن عمّار از مرو بود ...

بخش ۲۳ - ابوصالح حَمْدون بن احمد بن عمارة القصّار نشابوری: و از این طایفه بود ابوصالح حَمْدون بن احمدبن ...

بخش ۲۴ - ابوالقاسم الجُنَیْد بن محمّد: و از این طایفه بود ابوالقاسم الجُنَیْدبن محمّد، ...

بخش ۲۵ - ابوعثمان سعید الحیری: و ازین طائفه بود ابوعثمان سعیدالحیری مقیم بود ...

بخش ۲۶ - ابوالحسین احمد بن محمّد النوری: و ازین طائفه بود ابوالحسین احمدبن محمّدالنوری ...

بخش ۲۷ - ابوعبداللّه احمد بن یحیی الجَـّلا: و از ایشان بود ابوعبداللّه احمدبن یحیی ...

بخش ۲۸ - ابومحمّد روُیَمْ بن احمد: و ازین طایفه ابومحمّد روُیَمْ بن احمد باصل بغدادی ...

بخش ۲۹ - ابوعبداللّه محمّد بن الفضل البلخی: و از ایشان بود ابوعبداللّه محمّدبن الفضل البلخی ...

بخش ۳۰ - ابوبکر احمد بن نصر الزَّقاق الکبیر: و از ایشان بود ابوبکر احمدبن نصر الزَّقاق الکبیر از اقران جنید بود از بزرگان مصر.

بخش ۳۱ - ابوعبداللّه عمرو بن عثمان المکّی: و از این طایفه بود ابوعبداللّه عمروبن عثمان ...

بخش ۳۲ - سمنون بن حمزه: و از ایشان بود سمنون بن حمزه و کنیت وی ابوالحسن ...

بخش ۳۳ - ابوعُبَیْد البُسری: و ازین طایفه بود ابوعُبَیْدالبُسری از پیران قدیم بوده است و صحبت ابوتراب نخشبی کرده است.

بخش ۳۴ - ابوالفوارس شاه بن شجاع الکرمانی: و از این طایفه بود ابوالفوارس شاه بن شجاع ...

بخش ۳۵ - یوسف بن الحسین: و از ایشان بود یوسف بن الحسین پیر ری و قوهستان ...

بخش ۳۶ - ابوعبداللّه محمّد بن علیّ الترمذی: و از ایشان بود ابوعبداللّه محمّدبن علیّ الترمذی و ...

بخش ۳۷ - ابوسعید احمد بن عیسی الخرّاز: و از ایشان بود ابوسعید احمدبن عیسی الخرّاز از ...

بخش ۳۸ - ابوعبداللّه محمّد بن اسمعیل المغربی: و ازین طائفه بود ابوعبداللّه محمّدبن اسمعیل ...

بخش ۳۹ - ابوالحسن علی بن سهل الاصفهانی: و ازین طایفه بود ابوالحسن علی بن سهل الاصفهانی از اقران جُنَیْد بود.

بخش ۴۰ - ابومحمّد احمد بن محمّد بن الحسین الجُرَیْری: و از ایشان بود ابومحمّد احمدبن محمّدبن الحسین ...

بخش ۴۱ - احمد بن محمَّد بن سهل بن عطا اَلْاَدَمِی: و از ایشان بود ابوالعبّاس احمدبن محمَّدبن سهل بن ...

بخش ۴۲ - ابواسحق ابراهیم بن احمد الخوّاص: از ایشان بود ابواسحق ابراهیم بن احمدالخوّاص ...

بخش ۴۳ - ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الخرّاز رازی: و از ایشان بود ابومحمّد عبداللّه بن محمّدالخرّاز ...

بخش ۴۴ - ابوالحسن بنان بن محمّد الحمّال: و از این طایفه بود ابوالحسن بنان بن محمّدالحمّال، ...

بخش ۴۵ - ابوحمزة البغدادی البزّاز: و از این طایفه بود ابوحمزة البغدادی البزّاز ...

بخش ۴۶ - ابوبکر محمّد بن موسی الواسطی: و از ایشان بود ابوبکر محمّدبن موسی الواسطی، باصل ...

بخش ۴۷ - ابوالحسن الصائغ: و از ایشان بود ابوالحسن الصائغ نام او علیّ بن ...

بخش ۴۸ - ابواسحق ابراهیم بن داود الرَقَی: و ازیشان بود ابواسحق ابراهیم بن داود الرَقَی از ...

بخش ۴۹ - َمْشاد الدینوری: و از ایشان بود مَمْشاد الدینوری رَحْمَةُ اللّهِ ...

بخش ۵۰ - خیرالنسّاج: و از ایشان بود خیرالنسّاج رَحْمَةُ اللّهِ ...

بخش ۵۱ - ابوحمزة الخراسانی: و از این طایفه بود ابوحمزة الخراسانی نشابوری بود ...

بخش ۵۲ - بوبکر دُلَف بن جَحْدَر الشِبلی: و ازین طایفه بود ابوبکر دُلَف بن جَحْدَر الشِبلی ...

بخش ۵۳ - ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الْمُرْتَعِش: و از ایشان بود ابومحمّد عبداللّه بن ...

بخش ۵۴ - ابوعلی احمد بن محمّد الرودباری: و از ایشان بود ابوعلی احمدبن محمّدالرودباری ...

بخش ۵۵ - ابومحمّد عبداللّه بن مُنازِلَ: و ازین طایفه بود ابومحمّد عبداللّه بن مُنازِلَ ...

بخش ۵۶ - ابوعلی محمّدبن عبدالوهّاب الثَقَفی: و ازین طایفه بود ابوعلی محمّدبن عبدالوهّاب ...

بخش ۵۷ - ابوالخیر الْاَقْطَع: و ازین طایفه بود ابوالخیر الْاَقْطَع رَحْمَةُ ...

بخش ۵۸ - ابوبکر محمّد بن علی الکَتّانی: و از ایشان بود ابوبکر محمّدبن علی الکَتّانی ...

بخش ۵۹ - ابویعقوب اسحق بن محمّد النهرجوری: و از ایشان بود ابویعقوب اسحق بن محمّدالنهرجوری ...

بخش ۶۰ - ابوالحسن علیّ بن محمّد المُزَیِّن: و ازین طایفه بود ابوالحسن علیّ بن ...

بخش ۶۱ - ابوعلیّ بن الکاتب: و از ایشان بود ابوعلیّ بن الکاتب نام وی الحسن بن ...

بخش ۶۲ - مُظَفَّر قَرْمیسینی: و از ایشان بود مُظَفَّرقَرْمیسینی از پیران کوهستان بود و صحبت عبداللّه خرّاز و پیران دیگر کرده بود.

بخش ۶۳ - ابوبکر عبداللّه بن طاهر الاَبْهَری: و از ایشان بود ابوبکر عبداللّه بن طاهر الاَبْهَری ...

بخش ۶۴ - ابوالحسین بن بُنان: و از ایشان بود ابوالحسین بن بُنان رَحْمَةُ اللّه ...

بخش ۶۵ - ابواسحق ابراهیم بن شیبان القَرمیسینئ: و از ایشان بود ابواسحق ابراهیم بن شیبان ...

بخش ۶۶ - ابوبکر الحسین بن علی بن یزدانیار: و از ایشان بود ابوبکرالحسین بن علی بن یزدانیار ...

بخش ۶۷ - ابوسعیدبن الاَعْرابی: و از ایشان بود ابوسعیدبن الاَعْرابی نام وی احمدبن ...

بخش ۶۸ - ابوعمرو محمدبن ابراهیم الزُجاجی النیسابوری: و ازین طایفه بود ابوعمرو محمدبن ابراهیم الزُجاجی ...

بخش ۶۹ - ابومحمّد جعفر بن محمّدبن نُصَیْر: و از ایشان بود ابومحمّد جعفربن محمّدبن نُصَیْر و ...

بخش ۷۰ - ابوالعبّاس السیّاری: و از ایشان بود ابوالعبّاس السیّاری رَحْمَةُ اللّه ...

بخش ۷۱ - ابومحمّد عبداللّه بن محمّد الرازی: و از ایشان بود ابومحمّد عبداللّه بن محمّدالرازی ...

بخش ۷۲ - ابوعمرو اسماعیل بن نُجَیْد: و از این طایفه بود ابوعمرو اسماعیل بن نُجَیْد ...

بخش ۷۳ - ابوالحسن علیّ بن احمدبن سهل الْبُوشَنْجی: و ازین طایفه بود ابوالحسن علیّ بن احمدبن سهل ...

بخش ۷۴ - ابوعبداللّه محمّدبن خفیف الشّیرازی: و از ایشان بود ابوعبداللّه محمّدبن خفیف الشّیرازی ...

بخش ۷۵ - ابوالحسین بُنْدار بن الحسین الشیرازی: و از این طایفه بود ابوالحسین بُنْداربن الحسین ...

بخش ۷۶ - ابوبکر الطَّمَستانی: و از این طایفه بود ابوبکر الطَّمَستانی، صحبت ...

بخش ۷۷ - ابوالعبّاس احمدبن محمّد الدینوری: و از این طایفه بود ابوالعبّاس احمدبن ...

بخش ۷۸ - ابوعثمان سعید بن سَـّلام المغربی: و از ایشان بود ابوعثمان سعیدبن سَّلام المغربی ...

بخش ۷۹ - ابوالقاسم ابراهیم بن محمّد النصر آبادی: و از ایشان بود ابوالقاسم ابراهیم بن محمّدالنصر ...

بخش ۸۰ - ابوالحسن علی بن ابراهیم الحُصری بصری: و از این طایفه بود ابوالحسن علی بن ابراهیم ...

بخش ۸۱ - ابوعبداللّه احمدبن عطاء الرودباری: و از ایشان بود ابوعبداللّه احمدبن عطاء الرودباری، ...

بخش ۸۲: استاد امام گوید رَحْمَةُ اللّه عَلَیْهِ غرض اندر ...