گنجور

 
ابوعلی حسن بن احمد عثمانی
 

و از ایشان بود ابوالحسین بن بُنان رَحْمَةُ اللّه عَلَیْهِ، نسبت بابوسعید خرّاز کردی، از بزرگان و پیران مصر بود.

ابن بُنان گوید هر صوفی کی اندوه روزی در دل دارد ویرا کسب اولی تر.

و گوید نشان آرام دل با خدای عزّوجلّ آنست کی بدانچه نزدیک خدایست ایمن تر باشد از آنک اندر دست او بود.

و گوی از خویهای دنی دور باشید همچنانک از حرام.