گنجور

 
ابوعلی عثمانی

بخش ۱ - باب سوم در تفسیر الفاظی کی میان این طایفه رود و آنچه از آن مشکل بود: استاد امام ابوالقاسم رحمة الله علیه ...

بخش ۲ - وقت: الوقت حقیقت وقت نزدیک اهل تحقیق حادثی است کی ...

بخش ۳ - مقام: و ازان جمله مقام است. و مقام آن بود که بنده ...

بخش ۴ - حال: و از آن جمله حال است. حال نزدیک قوم معنیی است کی ...

بخش ۵ - قبض و بسط: و از آن جمله قبض و بسط است، قبض و بسط دو حال است ...

بخش ۶ - هیبت و انس: و ازان جمله هیبت و انس است. هیبت و انس برتر ...

بخش ۷ - تواجد و وجد و وجود: و از آن جمله تواجد و وجد و وجود است. تواجد ...

بخش ۸ - جمع و تفرقه: و از آن جمله جمع و تفرقه است. لفظ جمع و تفرقه ...

بخش ۹ - فنا و بقا: و از آن جمله فنا و بقا است. قوم اشارة کرده اند ...

بخش ۱۰ - غیبت و حضور: و از آن جمله غیبت و حضور است. غیبت غیبت دل است ...

بخش ۱۱ - صحو و سکر: و از آن جمله صحو و سکر است. صحو باز آمدن بود ...

بخش ۱۲ - ذوق و شرب: و از آن جمله ذوق و شرب است. و این عبارتی بود از ...

بخش ۱۳ - محو و اثبات: و از آن جمله محو و اثباتست. محو برداشتن صفتهاء ...

بخش ۱۴ - ستر و تجلی: و از آن جمله ستر و تجلی است. عام در پردۀ ستر ...

بخش ۱۵ - محاضره و مکاشفه و مشاهده: و از آن جمله محاضره و مکاشفه و مشاهده است. محاضره ...

بخش ۱۶ - لوائح و طوالع و لوامع: و از این جمله لوائح و طوالع و لوامع است. ...

بخش ۱۷ - بواده و هجوم: و از آن جمله بواده و هجوم است، بواده آن بود ...

بخش ۱۸ - تلوین و تمکین: و از آن جمله تلوین و تمکین است. تلوین صفت ارباب ...

بخش ۱۹ - قرب و بعد: و از آن جمله قرب و بعد است قرب نزدیکی بود بطاعت و متصف شدن اندر دوام اوقات بعبادت وی.

بخش ۲۰ - شریعت و حقیقت: و از آن جمله شریعت و حقیقت است شریعت امر بود ...

بخش ۲۱ - نفس: و از آن جمله نفس است. نفس آسایش دادن دل بود ...

بخش ۲۲ - خواطر: و از آن جمله خواطر است. خواطر خطابی بود که بر ...

بخش ۲۳ - علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین: و از آن جمله علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین ...

بخش ۲۴ - واردات: و از آن جمله وارداتست. واردات اندر سخن ایشان ...

بخش ۲۵ - شاهد: و از آن جمله لفظ شاهداست لفظ شاهد بر زبان ایشان ...

بخش ۲۶ - نفس: و از آن جمله نفس است. نفس اندر لغت وجود چیزی ...

بخش ۲۷ - روح: و از آن جمله روح است. ارواح مختلف اند اندرو و اهل ...

بخش ۲۸ - سر: و از آن جمله سر است. و احتمال بود که سر چیزی ...