گنجور

 
ابوعلی حسن بن احمد عثمانی
 

و ازین طایفه بود ابوالحسن علیّ بن احمدبن سهل الْبُوشَنْجی رَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْهِ یکی بود از جوانمردان خراسان، ابوعثمانرا و ابن عطا و جُرَیْری و ابوعمرو دمشقی را دیده بود، وفاة او اندر سنه ثمان و اربعین و ثلثمایه بود.

بوشنجی را پرسیدند که مروّت چیست گفت دست بداشتن از آنچه بر تو حرام است با کرام الکاتبین.

کسی او را گفت مرا دعا کن گفت خدای تو را از فتنۀ تو نگاهدارد.

و گوید اوّل ایمان بآخر پیوسته بود.