گنجور

 
نشاط اصفهانی

ما هم چو پرده برفکند آفتاب چیست

اشکم چو در حساب بیاید سحاب چیست

بزم وصال و یار بمن مهربان و باز

در حیرتم که در دلم این اضطراب چیست

کاری کنید کاین شب هجران بسر رسد

اندیشه از درازی روز حساب چیست

از رشک غیرم از چه کشی جور یار هست

ای عشق در هلاک منت این شتاب چیست

گر شرم دوستی نکند منع او نشاط

یک بوسه خواهد از تو ندانم جواب چیست

 
جدول قرآن کریم