گنجور

 
اسیر شهرستانی

با اشک تلخکام اسیران گلاب چیست

با گرد راه زنده دلان آفتاب چیست

آیینه خانه دل ما وقف الفت است

مردود این دیار چه و انتخاب چیست

ای محتسب خمارم و گستاخ مشرب است

نرخ شراب چند و بهای کباب چیست

تعبیر خوابهای پریشان نمی کنم

از زلف خویش بپرس که تعبیر خواب چیست

حسن از کجا و مرتبه عشق از کجا

تا اشک عندلیب گدازد گلاب چیست

در محفلی که ناز و نیازی به هم رسند

دانم اگر سؤال نباشد جواب چیست

یاران سؤالی از ره انصاف می کنم

پست و بلند عشق (و) جنون را جواب چیست

ما شخص غفلتیم ندانیم حال اسیر

ای هادی طریق محبت مآب چیست

 
جدول شعر