گنجور

 
امیرعلیشیر نوایی

خط بر فراز لعل تو از مشک ناب چیست؟

بر آب زندگیت ز ظلمت نقاب چیست؟

ای دل چو مرغ وصل به سویت نمود میل

یک دم قرار پیشه کن این اضطراب چیست؟

هر شامش ار نه رنج خمارست از صبوح

لرزان به خاک در شدن آفتاب چیست؟

کاری برون ز امر قضا نیست گر ترا

رنجی رسد با نجم و گردون عتاب چیست؟

صوفی اگر نه مغبچگانش زدند راه

افتادنش به میکده مست خراب چیست؟

گر عکس روی شاهد مقصود بایدت

جز جام باده آئینه بی حجاب چیست؟

فانی مگو گذشته ام از خواب و از خیال

کین نقش کون غیر خیالات و خواب چیست؟

 
sunny dark_mode