گنجور

 
نشاط اصفهانی

حاجت به عرض حاجت و اظهار حال نیست

آنجا که جود اوست مجال سؤال نیست

از پیشگاه عشق مثالی رسیده است

جستم ز عقل چاره به جز امتثال نیست

دل داده‌ایم و سر به کمندت نهاده‌ایم

سر را مجال از تو و دل را ملال نیست

سرتاسر جهان همه دشمن اگر بود

ما را به غیر دوست کسی در خیال نیست

با زلف و خال عاریتی دل همی‌برد

دنیا عجوزه‌ای‌ست که او را جمال نیست

این یار پنج‌روزه غم آرد نشاط او

دل با کسی سپار که او را زوال نیست