گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو

بخش ۱ - فصل: گوییم که چو موالید از نبات و حیوان اندر عالم ...

بخش ۲ - قول نخستین- اندر قول که آن در علم حاضران است: از بهر آن نخستین قول از این کتاب اندر شرح قول ...

بخش ۳ - قول دوم- اندر کتابت که آن در علم غایبان است: کتابت از جملگی حیوان به مردم مخصوص است و مر حیوان ...

بخش ۴ - قول سیوم- اندر حواس ظاهر: نفس مردم مر قول و کتابت را که مر او را علم از آن ...

بخش ۵ - قول چهارم- اندر حواس باطن: نفس مردم مر معنی را (که اندر قول و کتابت) یابد، ...

بخش ۶ - قول پنجم- اندر جسم و اقسام او: واجب آمد سپس از قول اندر حواس ظاهر و باطن، سخن ...

بخش ۷ - قول ششم- اندر حرکت و انواع آن: حد حرکت، حکما بدل شدن ذات چیزی نهاده اند که مر او ...

بخش ۸ - قول هفتم- اندر نفس: (سخن سپس از قول اندر حرکت، اندر نفس واجب آمد ...

بخش ۹ - اندر قول هشتم- اندر هیولی: چو ثابت کردیم که صنعت مر نفس راست و پذیرنده صنعت ...

بخش ۱۰ - قول نهم- اندر مکان: گروهی از حکما مر مکان (را) قدیم نهاده اند و گفته ...

بخش ۱۱ - قول دهم- اندر زمان: از حکما آن گروه که گفتند: هیولی و مکان قدیمان ...

بخش ۱۲ - قول یازدهم- اندر ترکیب: پس از آنکه سخن اندر زمان گفته شد، قول اندر ترکیب ...

بخش ۱۳ - قول دوازدهم- اندر فاعل و منفعل: بر این جای از این کتاب سخن اندر کارکن و کارپذیر ...

بخش ۱۴ - قول سیزدهم- اندر حدث عالم: هر چند که اندر درست کردن انفعال جسم اثبات حدث ...

بخش ۱۵ - قول چهاردهم- اندر اثبات صانع: پس از آنکه سخن اندر حدث عالم به قدر کفایت گفته ...

بخش ۱۶ - قول پانزدهم- اندر صانع عالم جسم که چیست: واجب شد بر ما که بر اثر اثبات صانع حکیم، اندر چه ...

بخش ۱۷ - قول شانزدهم- اندر مبدع حق سبحانه و مبدع: (عادت بیشتر از حکمای دین آن بوده است که به آغاز ...

بخش ۱۸ - قول هفدهم- اندر قول و کتابت خدای سبحانه: بر عقب اثبات مبدع حق – (پس) از آنکه سخن اندر ...

بخش ۱۹ - قول هشدهم- اندر لذات و اثبات آن: بر این جایگه از این (کتاب) واجب آمد اندر شرح لذت ...

بخش ۲۰ - قول نوزدهم- اندر علت بودش عالم جسم: جویندگان از چرایی بودش عالم به دو گروه شدند: یک ...

بخش ۲۱ - قول بیستم- اندر آنکه چرا خدای عالم (را) پیش از آنکه آفرید، نیافرید: این سوالی است که دهریان انگیخته اند مر آن را و ...

بخش ۲۲ - قول بیست و یکم- اندر چگونگی پیوستن نفس به جسم: نخست موجودی مر جوینده را جسم است که ایزد تعالی مر ...

بخش ۲۳ - قول بیست و دوم- اندر چرایی پیوستن نفس به جسم: (از آنچه مر علمای دین حق و حکمای پیشین را اقوال ...

بخش ۲۴ - قول بیست و سیوم- اندر اثبات مخصص به دلالت مختص: هر چیزی که معلوم است، مر او را صورتی است، از بهر ...

بخش ۲۵ - قول بیست و چهارم- اندر بود و هست و باشد: «بود» نامی است که براوفتد بر چیزی که حال او گشته ...

بخش ۲۶ - قول بیست و پنجم- اندر آنکه مردم از کجا آمد و کجا همی شود: این قول آن است که غرض ما اندر تالیف این کتاب آن ...

بخش ۲۷ - قول بیست و ششم- اندر شرح مذهب تناسخ: (قول مر معنی را به منزلت هیولی یی است مر صورت ...

بخش ۲۸ - قول بیست و هفتم- اندر اثبات ثواب و عقاب: (فعل اثر فاعل است اندر مفعول و فعل از فاعل بر ...

sunny dark_mode