گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
ناصرخسرو قبادیانی
ناصرخسرو » زاد المسافرین
 

بخش ۱ - فصل

بخش ۲ - قول نخستین- اندر قول که آن در علم حاضران است

بخش ۳ - قول دوم- اندر کتابت که آن در علم غایبان است

بخش ۴ - قول سیوم- اندر حواس ظاهر

بخش ۵ - قول چهارم- اندر حواس باطن

بخش ۶ - قول پنجم- اندر جسم و اقسام او

بخش ۷ - قول ششم- اندر حرکت و انواع آن

بخش ۸ - قول هفتم- اندر نفس

بخش ۹ - اندر قول هشتم- اندر هیولی

بخش ۱۰ - قول نهم- اندر مکان

بخش ۱۱ - قول دهم- اندر زمان

بخش ۱۲ - قول یازدهم- اندر ترکیب

بخش ۱۳ - قول دوازدهم- اندر فاعل و منفعل

بخش ۱۴ - قول سیزدهم- اندر حدث عالم

بخش ۱۵ - قول چهاردهم- اندر اثبات صانع

بخش ۱۶ - قول پانزدهم- اندر صانع عالم جسم که چیست

بخش ۱۷ - قول شانزدهم- اندر مبدع حق سبحانه و مبدع

بخش ۱۸ - قول هفدهم- اندر قول و کتابت خدای سبحانه

بخش ۱۹ - قول هشدهم- اندر لذات و اثبات آن

بخش ۲۰ - قول نوزدهم- اندر علت بودش عالم جسم

بخش ۲۱ - قول بیستم- اندر آنکه چرا خدای عالم (را) پیش از آنکه آفرید، نیافرید

بخش ۲۲ - قول بیست و یکم- اندر چگونگی پیوستن نفس به جسم

بخش ۲۳ - قول بیست و دوم- اندر چرایی پیوستن نفس به جسم

بخش ۲۴ - قول بیست و سیوم- اندر اثبات مخصص به دلالت مختص

بخش ۲۵ - قول بیست و چهارم- اندر بود و هست و باشد

بخش ۲۶ - قول بیست و پنجم- اندر آنکه مردم از کجا آمد و کجا همی شود

بخش ۲۷ - قول بیست و ششم- اندر شرح مذهب تناسخ

بخش ۲۸ - قول بیست و هفتم- اندر اثبات ثواب و عقاب