گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - وعلی الله توکلی: سپاس و ستایش مرخدای را جل جلاله که آثار قدرت او ...

بخش ۲ - در فضیلت پیامبر اسلام: درود و سلام و تحیت وصلوات ایزدی بر ذات معظم و روح ...

بخش ۳ - دین بی ملک ضایع است و ملک بی دین باطل: و آن کس که در سایه رایت علما آرام گیرد تا بآفتاب ...

بخش ۴ - محاسن عدل: این قدر از فضایل ملک که تالی دین است تقریر افتاد، ...

بخش ۵ - در ستایش امیرالمومنین ابی منصور سبکتکین عضدالله: و سپاس و حمد و ثنا و شکر مر خدای را، عز اسمه، که ...

بخش ۶ - ادامهٔ ثنای پادشاه: و بدین دو فتح با نام که بفضل ایزد تعالی و فر دولت ...

بخش ۷ - ذکر سلطان ماضی یمین الدوله محمود: الفی اباه بذاک الکسب یکتسب

بخش ۸ - ادامهٔ یادکرد از سلطان ماضی محمود: اما شرح و تفصیل آن ممکن نیست، که بی اشباعی سخن در ...

بخش ۹ - همی‌گوید نصرالله محمد عبدالحمید بوالمعالی: همی گوید بنده وبنده زاده نصرالله محمد عبدالحمید ...

بخش ۱۰ - و خیر جلیس فی الزمان کتاب: لاجرم همه را بجانب او سکون و استنامت حاصل آمده ...

بخش ۱۱ - تحفه آوردن فقیه عالم علی ابراهیم اسماعیل کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی را: گاه از گاه احماضی رفی و بتواریخ و اسمار التفاتی ...

بخش ۱۲ - محاسن کلیله و دمنه: و بحقیقت کان خرد و حصافت و گنج تجربت و ممارست ...

بخش ۱۳ - ولدت فی زمن الملک العادل: و محاسن این کتاب را نهایت نیست، و کدام فضیلت ازین ...

بخش ۱۴ - ترجمهٔ کلیله و دمنه به تازی: و چون بلاد عراق و پارس بر دست لشکرهای اسلام فتح ...

بخش ۱۵ - دربارهٔ بغداد: و حال علو همت و بسطت ملک او ازان شایع تر است که ...

بخش ۱۶ - ذکر منصور عباسی: و اکنون نکته ای چند از سخنان امیرالمومنین منصور ...

بخش ۱۷ - ذکر منصور عباسی: و در اثنای مثالها می‌فرمود که حبب الی عدوک الفرار ...

بخش ۱۸ - ذکر منصور عباسی: و عاملی را بحضرت استدعا کرد، عذری نهاد و گرد تخلف ...

بخش ۱۹ - ذکر منصور عباسی: و در اثنای وصابت پسر خویش امیرالمومنین مهدی را ...

بخش ۲۰ - ذکر منصور عباسی: و همیشه می‌گفتی که: ترس و بیم کاری است که هیچ کس ...

بخش ۲۱ - ذکر منصور عباسی: روزی او را گفتند: فلان مقدم فرمان یافت و از او ...

بخش ۲۲ - ذکر منصور عباسی: و مناقب این پادشاه را نهایت نیست و تواریخ متقدمان ...

بخش ۲۳ - پایان ذکر منصور عباسی، مثال دادن نصر بن احمد سامانی رودکی را به نظم کلیله و دمنه: و در جمله مراد از مساق این حدیث آن بود که چنین ...

بخش ۲۴ - این کتاب به فرمان دابشلیم رای هند جمع شده: و دابشلیم رای هند که این جمع بفرمان او کرده اند، ...

بخش ۲۵ - حکمت همیشه عزیز بوده است، خاصه بنزدیک ملوک و اعیان: و اگر در تقریر محاسن این کتاب مجلدات پرداخته شود ...

بخش ۲۶ - دربارهٔ ترجمه‌های دیگر: و این کتاب را پس از ترجمه ابن المقفع و نظم رودکی ...

بخش ۲۷ - رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی قاصر گشته: و در جمله، چون رغبت مردمان از مطالعت کتب تازی ...

بخش ۲۸ - دربارهٔ روش ترجمه و تألیف نصرالله منشی: و هم بر این نمط افتتاح کرده شد، و شرایط سخن آرایی ...

بخش ۲۹ - عرضه داشتن ترجمهٔ نیمه‌کارهٔ کلیله و دمنه به پادشاه: و چون بعضی پرداخته گشت ذکر ان بسمع مبارک اعلی ...

بخش ۳۰ - در تمجید از سخن‌شناسی پادشاه: اما بدین مثال این بنده و بنده زاده را تشریفی هرچه ...