گنجور

 
لبیبی

چو غرشیده گشتی ز کین و ستیز

گرفتی ازو دیو راه گریز

 
sunny dark_mode