گنجور

 
لبیبی

از سخای تو ناگوار گرفت

خلق را یکسر و منم ناهار