گنجور

 
لبیبی

گرچه زردست همچو زر پشیز

یا سفیدست همچو سیم ارزیز

 
 
 
sunny dark_mode