گنجور

 
لبیبی

گرچه زردست همچو زر پشیز

یا سفیدست همچو سیم ارزیز