گنجور

 
لبیبی

گرد گرداب مگرد ای که ندانی تو شنا

که شوی غرقه چو ناگاهی ناغوش خوری

 
sunny dark_mode