گنجور

 
لبیبی

رفت ریمن مرد خام لک درای

پیش آن فرتوت پیر ژاژخای

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode