گنجور

 
امیرخسرو دهلوی

بخش ۱ - از مناجاتها: ای دو جهان ذره از راه تو

بخش ۲ - در علو مقام انسان: ای ز ازل گوهر پاک آمده

بخش ۳ - وصف سخن: هر چه درین چره کهن ساختند

بخش ۴ - حکایت زاهد و مزد طاعت: زاهدی از خوان رضا توشه گیر

بخش ۵ - عشق: چون تن آدم ز گل آراستند

بخش ۶ - گلخنی و آتش عشق: گلخنی کرد به شاهی نگاه

بخش ۷ - کینه برادر و مهر دوست: از پی میراث یکی خشم ناک

بخش ۸ - حکایت جوان مردان تشنه: کعبه روی چند به گرمای تیز

بخش ۹ - حکایت جوان مردی شیر خدا: بود یدالله بوغا در مصاف

بخش ۱۰ - حکایت شیر فروش متقلب: داشت شبانی رمه در کوهسار

بخش ۱۱ - حکایت دم زندگانی به حق عیسی(ع): صبح دمی رفت مسیحا به دشت

بخش ۱۲ - بهار و خزان طبیعت و شباهت طبیعت آدمی به آن: باغ در ایام بهاران خوش است

بخش ۱۳ - ختم کتاب: شکر خدا را که ز فضل خدای

بخش ۱۴ - آخرین ابیات: یارب از آیین صواب خودم

sunny dark_mode