گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
خیام نیشابوری
خیام » نوروزنامه
 

بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

بخش ۲ - آغاز کتاب نوروز نامه

بخش ۳ - اندر آیین پادشاهان عجم

بخش ۴ - آمدن موبد موبدان و نوروزی آوردن

بخش ۵ - آفرین موبد موبدان بعبارت ایشان

بخش ۶ - اندر یاد کردن زر و آنچه واجب بود درباره او

بخش ۷ - اندر علامت دفینها

بخش ۸ - حکایت

بخش ۹ - حکایت

بخش ۱۰ - حکایت

بخش ۱۱ - یاد کردن انگشتری و آنچه واجب آید درباره او

بخش ۱۲ - حکایت

بخش ۱۳ - حکایت

بخش ۱۴ - حکایت

بخش ۱۵ - یاد کردن خوید و آنچه واجب آید درباره او

بخش ۱۶ - حکایت

بخش ۱۷ - حکایت

بخش ۱۸ - حکایت

بخش ۱۹ - یاد کردن شمشیر و آنچه واجب آید درباره او

بخش ۲۰ - یاد کردن تیر و کمان و آنچه واجب بود درباره ایشان

بخش ۲۱ - حکایت

بخش ۲۲ - حکایت

بخش ۲۳ - حکایت

بخش ۲۴ - حکایت

بخش ۲۵ - حکایت

بخش ۲۶ - یاد کردن قلم و خاصیت او و آنچه واجب آید درباره او

بخش ۲۷ - حکایت

بخش ۲۸ - حکایت

بخش ۲۹ - حکایت

بخش ۳۰ - یاد کردن اسپ و هنر او و آنچه واجب آید درباره او

بخش ۳۱ - حکایت

بخش ۳۲ - نامهای اسپان بزبان پارسی

بخش ۳۳ - اندر ذکرباز و هنر او و آنچه واجب آید درباره او

بخش ۳۴ - اندر گزیدن باز

بخش ۳۵ - حکایت

بخش ۳۶ - حکایت

بخش ۳۷ - گفتار اندر منفعت شراب

بخش ۳۸ - شراب ممزوج و مروق

بخش ۳۹ - حکایت اندر معنی پدید آمدن شراب

بخش ۴۰ - گفتار اندر خاصیت روی نیکو،

بخش ۴۱ - حکایت

بخش ۴۲ - حکایت