گنجور

 
جامی

بخش ۱: حکمت در وجود سلاطین، ظهور نصفت و عدالت است نه ...

بخش ۲: در تواریخ چنان است که پنج هزار سال سلطنت عالم ...

بخش ۳: قرین پادشاه حکیم فکرت پیشه باید نه ندیم هزل ...

بخش ۴: بامدادی موبد موبدان با قباد همعنان می رفت مرکب وی ...

بخش ۵: مقربان سلاطین چون گروهی اند که به کوه بلند بالا ...

بخش ۶: می باید که شاه را منهیان راست کردار راست گفتار بر ...

بخش ۷: ارسطاطالیس گوید: بهترین پادشاهان آن است به کرگس ...

بخش ۸: نوشیروان روز نوروز یا مهرجان مجلس می داشت، دید ...

بخش ۹: مأمون غلامی داشت که ترتیب آب طهارت به عهده وی بود ...

بخش ۱۰: میان معاویه و عقیل بن ابی طالب دوستی تمام بود و ...

بخش ۱۱: حجاج در شکارگاهی از لشکریان جدا افتاد و به تلی ...

بخش ۱۲: یزدجرد پسر خود بهرام را در موضعی دید از حرم خود ...

بخش ۱۳: وزیر هرمز بن شاپور به وی نامه نوشت که بازرگانان ...

بخش ۱۴: امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه در وقت خلافت خود در ...

بخش ۱۵: جوانی را به دزدی گرفتند. خلیفه حکم کرد که دستش ...

بخش ۱۶: گناهکاری را پیش خلیفه آوردند خلیفه به عقوبتی که ...

بخش ۱۷: کودکی از بنی هاشم با یکی از ارباب مکارم بی ادبی ...

بخش ۱۸: زنی را از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند، پیش ...

بخش ۱۹: اسکندر را گفتند به چه سبب یافتی آنچه یافتی از ...

بخش ۲۰: روزی اسکندر با سرهنگان خویش برنشسته بود، یکی از ...

sunny dark_mode