گنجور

 
همام تبریزی
 

اهل دل در هوس عشق تو سرگردانند

زاهدان شیوۀ این طایفه کمتر دانند

ذوق آموختنی نیست که آن وجدانی‌ست

عقلا جمله در این کار فرو می‌مانند

این چنین مست که ماییم ز خم‌خانه دوست

همه خواهند که باشند ولی نتوانند

بت‌پرستان رخت طایفه توحیدند

مست و دیوانه عشق تو خردمندانند

آفتابی تو و اصحاب ملاحت انجم

در حضورت همه از دیده ما پنهانند

هر یکی را سخنی در صفت منظوری‌ست

وصف روی تو که داند که همه حیرانند

مجلس افروز بهشت است جمال خوبان

نی چنان دان به حقیقت که بهشت ایشانند

هست صاحب‌نظران را هوسی با گل و سرو

کاندکی هردو به رخسار و قدت می‌مانند

گرمی از ذکر تو یابند نه از شعر همام

در سماعی که غزل‌های ورا می‌خوانند

حاشیه‌ها

تا به حال ۲ حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

۲۴۶ در ‫۱ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ساعت ۰۴:۳۷ نوشته:

بیت پنجم: دید ما -> دیده ما.
بیت آخر: وراه -> ورا.

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۳ از «ذوق آموختنی نیست که آن وجدانی ست» به «ذوق آموختنی نیست که آن وجدانی‌ست»

تغییر مصرع ۴ از «عقلا جمله درین کار فرو می مانند» به «عقلا جمله در این کار فرو می‌مانند»

تغییر مصرع ۵ از «این چنین مست که ماییم ز خمخانه دوست» به «این چنین مست که ماییم ز خم‌خانه دوست»

تغییر مصرع ۶ از «همه خواهند که باشند ولی نتواند» به «همه خواهند که باشند ولی نتوانند»

تغییر مصرع ۷ از «بت پرستان رخت طایفه توحیدند» به «بت‌پرستان رخت طایفه توحیدند»

تغییر مصرع ۱۰ از «در حضورت همه از دید ما پنهاند» به «در حضورت همه از دیده ما پنهانند»

تغییر مصرع ۱۱ از «هر یکی را سخنی در صفت منظوری ست» به «هر یکی را سخنی در صفت منظوری‌ست»

تغییر مصرع ۱۵ از «هست صاحب نظران را هوسی با گل و سرو» به «هست صاحب‌نظران را هوسی با گل و سرو»

تغییر مصرع ۱۶ از «کاندکی هردو به رخسار و قدت میمانند» به «کاندکی هردو به رخسار و قدت می‌مانند»

تغییر مصرع ۱۷ از «گرمی از ذکر تو یا بند نه از شعر همام» به «گرمی از ذکر تو یابند نه از شعر همام»

تغییر مصرع ۱۸ از «در سماعی که غزلهای وراه میخوانند» به «در سماعی که غزل‌های ورا می‌خوانند»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.