گنجور

 
همام تبریزی
 

می‌آمد و خلق شهر در پی

وز شرم روان ز عارضش خوی

دزدیده به سوی من نظر کرد

کز دوست مباش بی‌خبر هی

در حال و ان یکاد برخواند

هر کس که نظر فکند بر وی

خوبان جهان کمر ببستند

در خدمت سرو دوست چون نی

زاهد چو لبش بدید می‌گفت

من توبه نمی‌کنم از این می

هر جا که فتاد عکس رویش

گلزار همی شکفت در پی

می‌رفت و همام در پی او

فریادکنان که هجر تا کی

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

کاربر سیستمی در ‫۴ ماه قبل، سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۲۰:۲۸ نوشته:

تغییرات حاصل از پردازش تصحیحات ارسالی آقای پدرام شعبان‌زاده

تغییر مصرع ۱ از «می آمد و خلق شهر در پی» به «می‌آمد و خلق شهر در پی»

تغییر مصرع ۴ از «کز دوست مباش بی خبر هی» به «کز دوست مباش بی‌خبر هی»

تغییر مصرع ۵ از «در حال وان یکاد بر خواند» به «در حال و ان یکاد برخواند»

تغییر مصرع ۷ از «خوبان جهان کمر بیستند» به «خوبان جهان کمر ببستند»

تغییر مصرع ۹ از «زاهد چو لبش بدید می گفت» به «زاهد چو لبش بدید می‌گفت»

تغییر مصرع ۱۰ از «من توبه نمی کنم ازین می» به «من توبه نمی‌کنم از این می»

تغییر مصرع ۱۳ از «می رفت و همام در پی او» به «می‌رفت و همام در پی او»

تغییر مصرع ۱۴ از «فریاد کنان که هجر تا کی» به «فریادکنان که هجر تا کی»

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.