گنجور

حاشیه‌گذاری‌های khalil moetamed

khalil moetamed


khalil moetamed در ‫۵ سال و ۶ ماه قبل، یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۲۵ دربارهٔ خیام » ترانه‌های خیام به انتخاب و روایت صادق هدایت » راز آفرینش [ ۱۵-۱] » رباعی ۱:

چنین پرسشی هنگامی مطرح می شود که بپذیریم جهان سازنده ای دارد. آیا واقعا جهان سازنده ای دارد؟ قانون بقاء جرم و انرژی می گوید مقدار این دو ثابتند و فقط بهم تبدیل می شوند. اگ چنین است و تمام علوم تجربی بر پایه ی آن قرار دارد، پس جهان سازنده ای ندارد. همین بوده که هست با تعییراتی بین ماده و انرژی!

 

khalil moetamed در ‫۱۴ سال و ۷ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۸، ساعت ۰۷:۵۵ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۲۴ - گریستن لیلی در هوای آشنا، و موج درونه را بدین غزل آبدار بر روی آب آوردن:

بیت 13- آرزم >>>> آزرم

38-عقشت>>>>> عشقت
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ساعت ۰۸:۱۲ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۲۲ - غنودن نرگس لیلی از بیماری، و مجنون بی‌خواب را در خواب دیدن، و به نفس تند خویش از جای جستن، و بیرون پریدن، و کمر کوه گرفتن، و مجنون را بر تیغ کوه خراشیده و خسته دریافتن، و دست سلوت بر خستگی او سودن، و مرهم راحت رسانیدن:

بخش 22 بیت های :
11- وان >>>> و آن
13-باستین >>>> به ستین ( به آستین)
15- چوبی زبانان >>> چو بی زبانان
16- زان >>>> ز آن
32- بر وی >>>> بروی ( به روی )
34- گهر بار>>>> گهربار
35- درامد >>>> در آمد
40- ار >>>>> او
42- دران >>>> در آن
62- کاختر >>> که اختر
82- درامده >>> در آمده
---
پاسخ: «باستین» به صورت «به آستین» تصحیح شد. به غیر از «کاختر» در باقی موارد مطابق فرموده عمل شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ساعت ۲۰:۰۰ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۲۱ - دل دادن مجنون، سگی را که در کوی دلدار دیده بود، و بازوی خون را طوق گردن او ساختن، و تن استخوان شده را گزند دهان و مزد دندان او کردن و به زبان چربش نواختن:

بخش 21 بیت های :
1- افتاب >>>>> آفتاب
3- تفسیده >>>> تفتیده
19- باستین >>> با ستین ( با آستین )
37- دران >>>> در آن
46- هرکز >>> هر کز
53- ان >>>> آن
60- زان >>> ز آن
---
پاسخ: تفسیده به نظر درست می‏رسد، «باستین» با «به آستین» جایگزین شد. در باقی موارد مطابق فرموده عمل شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ساعت ۱۹:۴۶ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۲۰ - عزیمت دوستان جانی سوی مجنون، و او را از دیو لاخ کوه، به افسون، در حلقهٔ مردمان در آوردن، و سایه گرفتن آواز درختان سایه‌دار، و چون باد سوی باغ دویدن، و آهنگ مرغان باغ کردن، و با بلبل گلبانگ زدن:

بخش 20 بیت های :
47- برشد >>>>> بر شد
49- ان >>>>> آن
54- کازار >>>> که آزار
56- بنشید >>>> بشنید؟
---
پاسخ: با تشکر، مورد آخر احتمالاً «به نشید» باشد. موارد اول و دوم مطابق فرموده جایگزین شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۷، ساعت ۱۹:۳۵ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۹ - جواب نبشتن مجنون مرفوع القلم، از سیاهی آب ناک دیده، جراحت نامه لیلی را، و ریشهای سربسته از نوک قلم خاریدن، و خون سوخته بر ورق چکانیدن، و دهانه جراحت را به کاغذ لیلی بستن:

بیت 47- ت ابستد >>>> تا بستد ؟

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۰۸ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۹ - جواب نبشتن مجنون مرفوع القلم، از سیاهی آب ناک دیده، جراحت نامه لیلی را، و ریشهای سربسته از نوک قلم خاریدن، و خون سوخته بر ورق چکانیدن، و دهانه جراحت را به کاغذ لیلی بستن:

بخش 19 بیت های :
2- ده ی >>> ده
4- کاین >>> که این
17- بران >>> بر آن
47- ت ابستد؟
---
پاسخ: غیر از «کاین» باقی موارد مطابق فرموده جایگزین شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۲۴ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۸ - نامه نبشتن، لیلی، از دودهای دل، سوی مجنون، و ماجرای دل دزدیده، بران آشنا، عرضه کردن:

بخش 18 بیت های:
3- وان >>>>> و آن
4- وانگه>>>> و آنگه
11-بالین گه ی >>> بالین گه
24- ز آفتناب >>>> ز آفتاب
26 پهلو, تو خستست>>> پهلوی تو خستست
26-از ان >>>> از آن
27- ره ی >>> ره
33- در کیو دگر؟
46- بوم ؟ >>> بودم
50- کارد قلمی >>> کارد و قلمی
---
پاسخ: با تشکر از زحمات شما، مورد بیت 46 درست به نظر می‏رسد (بُوَم = باشم)، مورد آخر نیز درستش «کآرد = که‏آرد» باید باشد، باقی موارد طبق فرموده جایگزین شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۳:۰۱ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۷ - شنیدن لیلی، آوازهای دف تزویج مجنون، و ازان حرارت سوخته شدن:

وظیفه ی ما درست نوشتن است. دریافتن آهنگ درست شعر و جفت کردن واژه ها بر عهده خواننده است. در غیر اینصورت ساختار درست واژه ها بهم می ریزد. با تشکر بسیار از توجه و لطفتان.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۵۷ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۷ - شنیدن لیلی، آوازهای دف تزویج مجنون، و ازان حرارت سوخته شدن:

بخش 17 بیت های :
4- در ان >>>> در آن
5- کانده >>>> که اندوه . چون خواننده اگر ندادند کانده همان که اندوه است , هرجا بگردد معنی کانده را پیدا نمی کند.
12- بران >>>> بر آن
13- وانجا>>>> و آنجا
13- سپرد دنیست >>> سپردنی است
---
پاسخ: با تشکر، غیر از مورد «کاندر» و «سپرد دنیست» که به صورت «سپردنیست» تصحیح شد باقی موارد مطابق فرموده تصحیح شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۱۹ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۶ - دراز شدن ظلم گیسوی لیلی بر مجنون، و زنده داشتن مجنون شبهای فراق را به خیال لیلی، و روشن شدن مهر نوفل در آفاق بر تیرگی روز مجنون، و لرزیدن پدر پیر مجنون از دمهای سرد پسر، و سوی گرم مهری نوفل گریختن، و گرم رویی کردن، آن مهربان، و گرماگرم، شمسهٔ نسبت خود را که در پرده حیا آفتابی بود سایه پرورد، با مجنون تاریک اختر قران دادن و محترق شدن ستارهٔ مجنون، و پیش از استقامت رجعت کردن:

بخش 16 بیت های :
2- او رنگ >>>>>>> اورنگ
13- وان >>>>> و آن
26- را رو بی حال ؟
28- افتاب >>>>> آفتاب
29- وان >>>>>> و آن
42- زان >>>>>> ز آن
43- ما در >>>>> مادر
53- خانه ی >>>> خانه
56- مبده؟؟
64- شرشک >>>> سرشک
68- ان >>>>> آن
69- ترا نه >>> ترانه
73- دران >>>> در آن
76- برنجد>>>> بر نجد
79- شرشک >>>> سرشک یا ز سر شک ؟

79-
---
پاسخ: با تشکر، در بیت 42 «از آن» جایگزین شد، در باقی موارد پیشنهادهای ارائه شده استفاده شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۰:۵۸ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۵ - شمشیر کشیدن نوفل، از جهت جفت مجنون، و در سواد لیلی کوکبه آراستن، و در قتال مردان کوشیدن:

بیت 33- باید باشد:
سرها همه می درود و می کشت.
می درود - ماضی استمراری مصدر درویدن- به معنی قطع کردن ساقه ی گیاهانی علفی مانند گندم است.
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۰۷:۰۱ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۵ - شمشیر کشیدن نوفل، از جهت جفت مجنون، و در سواد لیلی کوکبه آراستن، و در قتال مردان کوشیدن:

منظور حاشیه ی بنده است.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۰۶:۵۹ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۵ - شمشیر کشیدن نوفل، از جهت جفت مجنون، و در سواد لیلی کوکبه آراستن، و در قتال مردان کوشیدن:

بخش 14 اشتباه است . بخش 15 درست است.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۰۶:۵۷ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۵ - شمشیر کشیدن نوفل، از جهت جفت مجنون، و در سواد لیلی کوکبه آراستن، و در قتال مردان کوشیدن:

بخش 14 بیت های :
21- برآرد>>>> بر آرد
25- کارزد >>> که ارزد . واژه " کارزد" کار زد هم خوانده می شود.
31- شان ؟
32- وا ویخت >>> و آویخت
33- سرها همه می در و دومی ؟
34- میرفت >>>> می رفت
45- از ان >>>> از آن
---
پاسخ: با تشکر، «کارزد» در بیت 25 در صورتی که به صورت «که ارزد» نوشته شود باعث اشتباه در قرائت شعر و به هم ریخته شدن وزن می‏شود. به همین دلیل تغیر نکرد، در بیت 34 منظورتان «می‏روفت» بوده، باقی موارد مطابق پیشنهاد شما تصحیح شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۳:۳۵ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۴ - توجه نمودن سید عامریان، سوی داروخانه دارالشفاء محنت و اندوه، تا طلب شربت وصال خسته کند، و تلخ کام بازگشتن:

بخش 14 بیت های :
29- بروی >>> بر وی
31- با رست >> بار است
35- ارز >>>> ار ز زبان
37- ازان >>> از آن
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۵ ماه قبل، دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۳:۲۴ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۳ - تنقیه کردن مادر، دماغ مجنون را، به داروی تلخ نصیحت، و از در لفظه، و شیرینی زبان، مفرح سودای او ساختن:

بخش 13 بیت های :
9- گرمی ؟ آهنگ بیت با این واژه می شکند.
11- نوا له >>>>> نواله= لقمه
12- بر زغم >>>> پر زغم
12- زاندیشه >>> ز اندیشه
14- ما در >>>>> مادر
18- بر اری >>>> بر آری
21- ز در و نه >>> ز درونه ی
---
پاسخ: با تشکر، «زاندیشه» در بیت 12 جهت روان‏خوانی شعر و راهنمایی خواننده برای خواندن آن به صورت زَندیشه بهتر است. باقی موارد مطابق پیشنهاد شما جایگزین شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۲ - خراب شدن مجنون به اول دور عشق، و از مستی، در پایهاء کو افتادن، و خبر یافتن پدر، وسوی آن بی خبر دویدن، و از آب دیده و باد سینه سلسله در پای مجنون کردن، و زنجیر کشانش پیش مادر آوردن:

بخش 12 بیت های :
4- ننید >>>> تنید
5- و الماس >>>> والماس
14- اینش ز دو >>> اینش زد و
16- ز آب و دیده >>>> ز آب دیده
17- زان >>> زآن
38- بروی >>>> بر وی
52- درامد >>> در آمد
52- تادرین >>>> تا درین
68- تکراری است
72- زان >>>>> ز آن
73- نیر و >>>> نیرو
77- برمه ی ؟ بر مه ؟
95- یارندهم >>> یار ندهم
100- زان >>>> ز آن
101- وال >>>> و آن
---
پاسخ: با تشکر، مورد آخر احتمالاً «وان» بوده، موارد مطابق نظر شما تصحیح شد، بیت تکراری حذف شد.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۵ ماه قبل، شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۱۲:۵۱ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۱ - پرده برداشتن دمهای سرد از روی لیلی، و دیدن مادر پژمردگی آن گل، و شمه‌ای ازان پرده دریدگی در دماغ پدرش دمیدن، و روان کردن پیر، آب از دو دیده، و لیلی را، چون ریحان سفالین، در گوشهٔ محنت، پای در گل کردن:

بخش 11 بیت های :
4- وان >>>>> وآن
15- مصرع دوم - دل دامن >>>> در دامن
21- زودار >>>>> زو دار
33- وان >>>> وآن
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد. در بیت 21 «زود ار» جایگزین شد که احتمالاً نظر شما هم همین بوده و اشتباه تایپ کرده‏اید.

 

khalil moetamed در ‫۱۵ سال و ۵ ماه قبل، سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۰۶:۴۷ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مجنون و لیلی » بخش ۱۰ - آغاز سلسله جنبانیدن مجنون و لیلی:

بخش 10 بیت های:
5- ما درش >>> مادرش
48- اب >>>>> آب
60- اب >>>>> آب
67- دران >>>> در آن
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

 

۱
۲
۳
sunny dark_mode