گنجور

 
مجد همگر

ای وصل تو اصل دلفروزی

روی تو نشان نیک روزی

وصل تو وفا نکرد لیکن

هجران تو کرد کینه توزی

دل جامه صبر می کند چاک

تا کی تو قبای هجر دوزی

گر چاره وصل می نسازی

بر آتش فرقتم چه سوزی

جز فرقتم از تو روزیئی نیست

آوخ زمن فراق روزی

 
sunny dark_mode