گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
قاسم انوار
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع «عاشق که سمندر نبود خر کوفست» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

ت
د
ر
ز
س
ل
م
ن
و
ه
ی

شمارهٔ ۱: من بنده روی توام، ای باده پرست

شمارهٔ ۲: گر جانم گویم، عاشق پیشین شماست

شمارهٔ ۳: تا بر سر کوی عاشقی منزل ماست

شمارهٔ ۴: دل عاشق چشم ترک مستانه تست

شمارهٔ ۵: عاشق که سمندر نبود خر کوفست

شمارهٔ ۶: گفتم:بهزار دل ترا دارم دوست

شمارهٔ ۷: هر چندکه در زمانه یک محرم نیست

شمارهٔ ۸: یک لحظه دلم را سر هشیاری نیست

شمارهٔ ۹: هر دل،که ز سر کارآگاهی یافت

شمارهٔ ۱۰: گر دلبر من شیوه مستان گیرد

شمارهٔ ۱۱: ای دل،غم عشق ذو فنونت سازد

شمارهٔ ۱۲: دل بسته طره های مشکین تو شد

شمارهٔ ۱۳: یک چند مرا پیر خرد گفتی پند :

شمارهٔ ۱۴: آن روز که این گنبد مینا بستند

شمارهٔ ۱۵: آنها که ز سودای تو سرگردانند

شمارهٔ ۱۶: چون باده بما داد،علی رغم حسود

شمارهٔ ۱۷: از بهر تو آمدم ببازار وجود

شمارهٔ ۱۸: ای شاه جهان،از تو نیاید آزار

شمارهٔ ۱۹: معشوقه بهر صفت که آید بظهور

شمارهٔ ۲۰: ای ساعد لطف شاه از روح تو باز

شمارهٔ ۲۱: ای رفته بپای خود بجایی که مپرس

شمارهٔ ۲۲: ما را ز عنایتش جمیلست جمال

شمارهٔ ۲۳: ای جان جهان،جان جهان،دلبرگیل

شمارهٔ ۲۴: مستدعیم از حضرت سلطان قدم

شمارهٔ ۲۵: گر کافر و مؤمنم،که بر دین توام

شمارهٔ ۲۶: من بنده شیوه های شیرین توام

شمارهٔ ۲۷: هرچند ترا از اهل ایمان دارم

شمارهٔ ۲۸: در دل هوس روی نگاری دارم

شمارهٔ ۲۹: آن کس که ز یار خود بریدست منم

شمارهٔ ۳۰: از هر طرفی چهره گشایی،که منم

شمارهٔ ۳۱: ای دلبر دلدار، طلب گار توایم

شمارهٔ ۳۲: بودیم درین عالم فانی رفتیم

شمارهٔ ۳۳: تا در پی مخزن معانی رفتیم

شمارهٔ ۳۴: هر چند که در مرتبه ما میرانیم

شمارهٔ ۳۵: هرچند که در مرتبه مامورانیم

شمارهٔ ۳۶: هم جام جهان نمای عالم ماییم

شمارهٔ ۳۷: بر دیده چون سحاب من رحمت کن

شمارهٔ ۳۸: بر گریه و بر زاری من رحمت کن

شمارهٔ ۳۹: تا یار مرا نمود ازصد جارو

شمارهٔ ۴۰: سر رشته اختیار از دست مده

شمارهٔ ۴۱: از فضل خدا چونکه رسیدم بسرای

شمارهٔ ۴۲: گر شاه زمانه ای وگر دستوری

شمارهٔ ۴۳: ای عور شده ز کسوت بیچونی

شمارهٔ ۴۴: از لذت عاشقی چومسرور شوی

شمارهٔ ۴۵: از آتش عشق تو شدم شیدایی

شمارهٔ ۴۶: ای سرو ریاض آشنایی که تویی