گنجور

 
قاسم انوار
 

شمارهٔ ۱: مقتدای ملک امام بشر

شمارهٔ ۲: روضة المذنبین احمد جام

شمارهٔ ۳: گاه با خود نشسته ام ز بدی

شمارهٔ ۴: نقطه سه باشد ای گزین آرا

شمارهٔ ۵: یک تسو و دو تسو و سه تسو

شمارهٔ ۶: کسانی که در عشق پرورده اند

شمارهٔ ۷: خری از پایگاهی کرد فریاد

شمارهٔ ۸ - بیان واقعه دیدن امیر تیمور: برادر عزیز را سعادت ابدی مساعد باد و برضا و لقانا رسید،از دنیا مرواد، بالنبی وآله الامجاد روزی چندست که سلطان معشوق حقیقی از افق دل ربانی بر عاشقان کرشمهای عجب می کند،گاهی بغمزه تشریف میدهد وگاهی بغم تهدید و من می گویم،بیت :