گنجور

 
قاسم انوار

چون باده بما داد،علی رغم حسود

خوردیم،اگرصاف،اگر دردی بود

این باده ز بهر ماست،جز ما که خورد؟

چون رسم شراب خانه بهر مابود