گنجور

 
قاسم انوار

ای جان جهان،جان جهان،دلبرگیل

می دل همه روج داروتی دیمی میل

سیلاب سرشک قاسم از ابر غمت

اندی بشو،که بردگیلان را سیل