گنجور

 
نظام قاری

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت معنی که تو داری دارند

در جواب او

گلها پیش گل شرب سراسر خارند

جامهائی که ببارند جز اطلس بارند

غیر دستار که پیچش و مندیله او

نیست چیزی که بگیرند و دگر بگذارند

بحقارت منگر کاسترو خضری و شال

که ببازار قماش این همه اندر کارند

آنکسان را که تو بینی بسه وردار لباس

جامه شان بنده و خود خواجه خدمتکارند

صورت اطلس چرخی چو بدیدم گفتم

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

جامها دیده ام ای طرفه عذار والا

نه چنین صورت معنی که تو داری دارند

قاری این اطلس کمخای نفیسست که خود

همه پشمینه خرانند که دربازارند

 
sunny dark_mode