گنجور

 
قاآنی

ای وزیری که صدر قدر ترا

هست نه خرگه بسیط بساط

تو مطاعی و کاینات مطیع

تو محیطیّ و روزگار محاط

قهر تو موجب ملال و محن

مهر تو مایهٔ سرور و نشاط

بر عالی بساط میمونت

آسمان تنگ‌تر ز سمّ خیاط

پیش عزمت چه خیزد ازگردون

نزد شاهین چه آید از وطواط

پیر عقل ترا زمانه ردا

طفل بخت ترا ستاره قماط

مهر در جنب رای تو سایه

کوه در نزد حلم تو قیراط

چرخ انجام امر و نهی ترا

چیست دانی معلم محتاط

هست منشور احتشام ترا

آسمان صفحه و نجوم نقاط

تو سپهری و سروران انجم

تو کلیمی و مهتران اسباط

خلعتت زیب پیکر حکّام

خدمتت طوق گردن ضبّاط

گوش ارباب فضل و دانش‌ را

نیست الا محامد تو قراط

کلّ مَن غاب عَن حضورک خاب

کُلّ مَن بال عَن و لائک شاط

جنبش خشم تو به گاه عتاب

شورش حشر را مهین اشراط

پیش نطقت حدیث آب خضر

قصهٔ گوهرست و ذکر مخاط

نیل خشم ترا اجل نابل

خط مهر ترا امل خطاط

قهر تو پایمرد مرگ فجا

خشم تو دستیار موت فلاط

آن اساس منیه را بانی

این لباس‌ بلیّه را خیاط

لرزد از سطوت تو پیکر خصم

چون دل عاصی از حدیث صراط

آسمان نظم کار گیتی را

از ضمیر تو کرده استنباط

صاحبا بندهٔ تو قاآنی

که کمین چاکرش‌ بود وطواط

شده از بار حادثات تنش

گوژتر ازکمانهٔ خرّاط

کارش ازکینهٔ فلک فاسد

چون طبیعت ز جنبش اخلاط

آسمان در عتاب او چالاک

چون شترمرغ در شکار قطاط

دهر در یاریش کند تفریط

چرخ در خواریش کند افراط

در تنش از محن فسرده روان

در دلش از الم گسسته نیاط

کارش اینک به سعی تست منوط

زانکه در ملک حکم تست مناط

تا قبیحست نزد اهل خرد

شغل اوباش و شیوهٔ الواط

بارگاه تو قبلهٔ اشراف

آستان تو کعبهٔ اشراط

ذکر خلق تو در نشیب و فراز

شکر جود تو در تلال و رهاط

 
sunny dark_mode