گنجور

منابع » پروژهٔ بازبینی OCR

آثار قاآنی، امیرمعزی، بیدل دهلوی و ... به همت جمعی همراهان گنجور در قالب پروژهٔ بازبینی OCR به گنجور افزوده شده است.