گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: به بغداد بنشست بر تخت عاج

بخش ۲: بدانگه که شاه اردوان را بکشت

بخش ۳: به دل گفت موبد که بد روزگار

بخش ۴: چو هنگامه زادن آمد فراز

بخش ۵: بیامد به شبگیر دستور شاه

بخش ۶: چو شاپور شد همچو سرو بلند

بخش ۷: کنون بشنو از دخت مهرک سخن

بخش ۸: بسی برنیامد برین روزگار

بخش ۹: کنون از خردمندی اردشیر

بخش ۱۰: چو از روم وز چین وز ترک و هند

بخش ۱۱: به گفتار این نامدار اردشیر

بخش ۱۲: چو بر تخت بنشست شاه اردشیر

بخش ۱۳: الا ای خریدار مغز سخن

بخش ۱۴: چو سال اندر آمد به هفتاد و هشت

sunny dark_mode