گنجور

 
فردوسی

بخش ۱: چو شاپور بنشست بر تخت داد

بخش ۲: وزان پس پراگنده شد آگهی

بخش ۳: همی بود شاپور با داد و رای

 
 
 
sunny dark_mode