گنجور

 
الهامی کرمانشاهی

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیه آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلا برای پیدا کردن شعری که مصرع «ساقیا می ده که می جان است گویی نیست هست» مصرع اول یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیه آنها «ت» است.

حرف آخر قافیه

الف
ت
د
ر
م
ن
و
ی

شماره ۱: گفتمش: یارا چرا لاغر بود پیکر مرا؟

شماره ۲: فراز آمد یکی عید همایون اهل ایمان را

شماره ۳: مژده که میلاد شاه عرش مکان است

شماره ۴ - در مدح میرزا حسن خان گوید: عید غدیر آمد ای ماه میگسار

شماره ۵ - در تهنیت عید غدیر گوید: ساقیا می ده که می جان است گویی نیست هست

شماره ۶ - در مدح جناب امام حسن علیه السلام گوید: بهار آمد که بانگ عندلیب از هر چمن خیزد

شماره ۷ - در مولود حضرت حجت و تهنیت خلعت حسام السلطنه گوید: آشکار از پرده عیدی جان فزا دیدار کرد

شماره ۸ - در ستایش شاهزاده حسام السلطنه گوید: عید مولود شه تاجور گردون فر

شماره ۹: تا دلم شد به خم زلف رسای تو اسیر

شماره ۱۰ - در مدح حضرت امام ثامن گوید: همچو خضر آب حیات از اهل جانان یافتم

شماره ۱۱ - وله فی المدح: هلال غره ی شوال را زدوده حسام

شماره ۱۲ - فی تهنیة مولود السلطان خلد الله ملکه: عید مولود شهنشاه ملایک پاسبان

شماره ۱۳ - در مدح میرزا حسن خان نایب الحکومه گوید: عید قربان آمد ای دلبر شوم قربان تو

شماره ۱۴ - وله در مدح امام عصر عجل الله فرجه: گر تو آهنگ قتال ای بت قتال کنی

sunny dark_mode