گنجور

 
ابن یمین فریومدی

در هفتصد و چل و سه از سال

افزوده صفر سه بر دهم روز

مسعود و ملک قتال کردند

گردان ملک شدند پیروز

در خطه خواف گشت واقع

این فتنه جانگداز دلسوز