گنجور

 
ابن یمین فریومدی

ز هجرت هفتصد بود و چل و دو

سه بر عشرین فزوده ماه شعبان

بروز چار شنبه در گه چاشت

ز بد فعلی این گردون گردان

علاء الدین و الدنیا محمد

وزیر شه نشان ملک ایران

ز سر بیشه سوی جنت روان شد

که جانش تازه باد از ابر غفران

جلال ملک و دین زان گلشن آمد

گلی خرم دل و شاداب و خندان

مبادا بی چنین گل گلشن ملک

که هست این یادگاری در گلستان