گنجور

 
ابن یمین فریومدی

چون فلک هفتصد ز سال شمرد

پس چل و هشت بر شمار افزود

نوزدهم از جمادی الاولی

روز شنبه نماز پیشین بود

بر رخ عز ملک و دین ناگاه

دست رضوان در بهشت گشود