گنجور

 
ابن یمین فریومدی
 

شمارهٔ ۱ - تاریخ منظوم و فیات و بعضی حوادث وفات نظام الدین یحیی: سال هفتصد و پنجاه و نه ز هجرت نبوی - دهم ز ماه محرم سه شنبه از هفته

شمارهٔ ۲ - تاریخ وفات غازان: بسال هفتصد و سه ز هجرت از شوال - بروز یازدهم وقت عصر از شنبه

شمارهٔ ۳ - وفات بهاءالدین علی خواجه: بهاء ملک علی خواجه آن جهان کرم - که بر سپهر کرم همچو آفتاب بتافت

شمارهٔ ۴ - تاریخ زیارت مزار یکی از بزرگان: ز هجرت نبوی رفته بود هفتصد و هشت - دوشنبه از مه شعبان گذشته پانزده روز

شمارهٔ ۵ - تاریخ وفات امیر یمین الدوله والدین: سال بر هفتصد و بیست و دو بود از هجرت - شب شنبه ز جمادی دوم بیست و چهار

شمارهٔ ۶ - وفات شیخ صدرالدین: بسال هفتصد و بیست و دو بود از هجرت - شب یکشنبه و از ماه محرم شده چار

شمارهٔ ۷ - وفات وجیه الدین زنگی: وفات صاحب اعظم وجیه دین زنگی - که چرخ پیر نبیند چو او جوان دگر

شمارهٔ ۸ - وفات خواجه علاءالدین: هفتصد سال و سه و بیست ز هجرت رفته - با چهار آمده ایام جمادی الاولی

شمارهٔ ۹ - وفات سلطان ابوسعید و جلوس ارپه خان: چون گذشت از سال هجرت هفتصد با سی وشش - از ربیع آخرین هم سیزده بگذشته بود

شمارهٔ ۱۰ - وفات جلال الدین منصور علی: رفته بود از سال هجرت هفتصد با سی و هشت - در شب شنبه سه و ده از ربیع آخرین

شمارهٔ ۱۱ - وفات عز الدین محمد: بسال هفتصد و سی و هشت از هجرت - بروز جمعه گه چاشت از صفر شده بیست

شمارهٔ ۱۲ - تاریخ وفات و کشته شدن علاء الدین محمد وزیر در سر بیشه استر آباد: ز هجرت هفتصد بود و چل و دو - سه بر عشرین فزوده ماه شعبان

شمارهٔ ۱۳ - تاریخ جنگ امیر مسعود سربداری با ملک معزالدین حسین کرت و شکست مسعود: در هفتصد و چل و سه از سال - افزوده صفر سه بر دهم روز

شمارهٔ ۱۴ - تاریخ فوت عزالدین: چون فلک هفتصد ز سال شمرد - پس چل و هشت بر شمار افزود

شمارهٔ ۱۵ - تاریخ فوت جلال الدین حاجی شاعر: هفتصد از سال هجرت رفته و پنجاه و یک - وز رجب نه بر دو ده افزوده دور آسمان

شمارهٔ ۱۶ - تاریخ فوت طاهر بن اسحق بن یحیی از بزرگان فریومد: هفتصد از سال هجرت رفته و پنجاه ویک - وز رجب نه بر دو ده افزوده دور آسمان

شمارهٔ ۱۷ - مرثیه فوت طاهر بن اسحق: در دیار کرم افسوس که دیار نماند - نرهد دل ز غم امبار چو غمخوار نماند

شمارهٔ ۱۸ - تاریخ کشته شدن تاج الدین علی شمس الدین بدست پهلوان حیدر: چون هفتصد و پنجاه و دو رفت ز سال - بیش از دو نمانده بد ز ماه شوال

شمارهٔ ۱۹ - تاریخ تولد جلال الدین منصور: بود تاریخ عرب هفتصد و پنجاه و یک - وسط روز دو شنبه سوم از ماه رجب

شمارهٔ ۲۰ - تاریخ فوت پهلوان علی خواجه: دهم شب از مه ذوالحجه بود اول شام - گذشته هفتصد و پنجاه و چهار ز سال