گنجور

اشترنامه

 
عطار
عطار
 

بسم الله الرحمن الرحیم

نعت سید عالم علیه السلام

در ذات و صفات

برآمدن بر منبر وحدت از راه دل

حکایت استاد ترک و پرده بازی او

در علو مرتبه انسان

حکایت آدم علیه السلام

جدا شدن آدم و حوا از یکدیگر

در صفت کتاب گوید

آغاز کتاب اشترنامه

حکایت مرد کر و قافله

حکایت شهباز و صیاد

در تقریر راه و تفسیر آن

حکایت عیسی علیه السلام با جهودان

جواب عیسی علیه السلام سبیحون را

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت

حکایت استاد نقاش

رسیدن سالک با پرده اول

رسیدن سالک با پرده دوم

رسیدن سالک با پرده سیم

رسیدن سالک با پرده چهارم

رسیدن سالک با پرده پنجم

حکایت ابراهیم علیه السلام

رسیدن سالک وصول با پرده ششم

سؤال سالک وصول از پیر

خاموش شدن سالک وصول از جواب

رسیدن سالک با پردۀ هفتم